Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Uwaga! Nabór wniosków!

2013-09-20 12:00

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje o anulowania naboru wniosków zaplanowanego w terminie 16.09.2013 – 11.10.2013r. w ramach działania 4.1/4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie: „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi oraz jednocześnie informuje o możliwości składania, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, wniosków w ramach wyżej wymienionych działań w kolejnym terminie: 7 października - 30 października 2013 r.

LIMITY DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW W RAMACH OGŁASZANYCH NABORÓW:

Konkurs nr 2013/ORW/XIV – nabór ostatni

Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - limit dostępnych środków – 361 463,74 zł

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru:

-Przedsięwzięcie I „Kraina Wygasłych Wulkanów – jej produkty i usługi”.

-Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe”.

Konkurs nr 2013/MP/XV

Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków – 129 497,44 zł

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru:

-Przedsięwzięcie I „Kraina Wygasłych Wulkanów – jej produkty i usługi”.

-Przedsięwzięcie II „Kraina Wygasłych Wulkanów – Kraina znana na świecie”.

-Przedsięwzięcie III „Wspólnie dla Partnerstwa” – realizacja działań integrujących partnerów zaangażowanych w aktywność Partnerstwa Kaczawskiego.

-Przedsięwzięcie IV „Aktywni mieszkańcy, aktywne Partnerstwo”.

-Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe”.

Konkurs nr 2013/R/XVI – nabór ostatni

Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - limit dostępnych środków - 199 192,35 zł

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru:

-Przedsięwzięcie IV „Aktywni mieszkańcy, aktywne Partnerstwo”.

-Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe”.

-Przedsięwzięcie VII „Tradycyjna wieś” – zachowanie walorów architektonicznych i krajobrazowych kaczawskich miasteczek i wsi”.

Konkurs nr 2013/TRM/XVII

Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” - limit dostępnych środków - 106 309,78 zł

Zakres tematyczny operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru:

-Przedsięwzięcie IV „Aktywni mieszkańcy, aktywne Partnerstwo”.

-Przedsięwzięcie VI „Kraina Wygasłych Wulkanów” – rozwój oferty turystycznej i edukacyjnej w oparciu o zasoby przyrodniczo – kulturowe”.

Termin składania wszystkich wniosków: 7 października – 30 października 2013 r.

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie”, które mieści się w Mściwojowie nr b. 45a, 59-407 Mściwojów.

Wnioski przyjmowane będą - od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
1. Operacja musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wpisywać się w zakres tematyczny naboru do danego działania (co najmniej 1 przedsięwzięcie).

2. Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru operacji - minimum 6 punktów.

Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz lokalne kryteria wyboru operacji, w tym dodatkowe kryteria wyboru znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego oraz w załączniku.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru i wykaz dokumentów dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” oraz na stronie internetowej www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl, a także na stronie internetowej Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać: w biurze Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” mieszczącym się w Mściwojowie 45a, 59-407 Mściwojów, tel./fax. 76/ 872 87 18, email: kaczawy.sekretariat@op.pl.

Pracownicy Biura Stowarzyszenia „LGD Partnerstwo Kaczawskie” zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Doradztwo w przygotowaniu wniosku prowadzone będzie w terminie – 02.09.2013 – 18.10.2013 w godz. od 8.00 do 14.00, aby skorzystać z doradztwa w przygotowaniu wniosku, poświadczonego kartą usług doradczych, konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.prow.dolnyslask.pl i www.arimr.gov.pl