Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Prowadzenie strony internetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczególności zamieszczania na tej stronie Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wdrażaj z nami lokalną strategię rozwoju
na lata 2016-2023

założenia projektu

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

ds. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023 

Informujemy, że w siedzibie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w Mściwojowie 54 prowadzony jest punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

Zapraszamy mieszkańców z obszaru działania LGD Partnerstwo Kaczawskie (gmina: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów, Miasto Złotoryja) do odwiedzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego.

Punkt konsultacyjny dla potencjalnych beneficjentów otwarty w poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach: 9.00 - 14.00  a w trakcie ogłoszenia naboru wniosków CODZIENNIE!

Uwaga!  W związku z dużym zainteresowaniem prosimy o telefoniczną rezerwację terminu - 76 8728718.

Zakończyliśmy realizację Operacji własnej - mamy nowe publikacje

2020-06-08 (113 dni temu)

Informujemy, że zakończyliśmy realizację operację własną Nr 3/2019/OW pn. „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych regionu” - nr umowy 00767-6935-UM0131332/19, realizowaną od 6 sierpnia 2019r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach EFFROW.

Drugi bonus na rozwój Partnerstwa Kaczawskiego

2020-05-28 (124 dni temu)

Z wielką radością informujemy, że członkowie zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” podpisali umowę z UMWD na dodatkowe środki finansowe na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. To już drugi bonus, który zwiększy nasz budżet tym razem o 10%. Jest to nagroda za zrealizowanie w wysokim stopniu wskaźników rzeczowych i finansowych zaplanowanych w naszej Strategii.

Komunikat dla Beneficjentów

2020-05-07 (145 dni temu)

W załączniku przedstawiamy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

2020-05-04 (148 dni temu)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).